E15: Huta Warszawa

Ruszyła nowa edycja Europan 15!

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-15/site/warszawa-pl-1

http://www.europan.com.pl/e-15-huta-warszawa

 

Obszar dawnej Huty Warszawa, niegdyś zlokalizowany na odległych przedmieściach, wraz z rozwojem przestrzennym miasta stał się atrakcyjnym terenem dla inwestycji mieszkaniowych. Trwająca produkcja hutnicza oraz odczuwalna presja inwestorów dążących do budowy mieszkań w okolicy funkcjonującego zakładu przemysłowego, są potencjalnym źródłem konfliktów przestrzennych i społecznych. Atrakcyjnie położony i dostępny komunikacyjnie obszar będący przedmiotem konkursu jest obecnie zamknięty i w niewielkim stopniu użytkowany.

Zadanie konkursowe polega na rozpoznaniu i możliwie najpełniejszym wykorzystaniu potencjału terenów na styku dzielnic mieszkaniowych i produkcyjnych poprzez uczynienie funkcjonującego przemysłu integralną częścią modelowej dzielnicy miasta produktywnego. Głównym wyzwaniem jest zintegrowanie istniejących i przyszłych form działalności produkcyjnej wraz z miejscami pracy z innymi funkcjami miejskimi takimi jak mieszkania, usługi, rozrywka i rekreacja.

Celem konkursu jest wybór najlepszych propozycji integracji obszaru studialnego z resztą miasta oraz wizji elastycznej, wielofunkcyjnej, otwartej i harmonijnej struktury przestrzennej obszaru projektowego, będącej w dialogu z jego urbanistycznym i społecznym kontekstem. Chodzi o to aby możliwie jak najlepiej pogodzić bardzo różniące się od siebie oczekiwania różnych osób i grup społecznych dotyczące tego miejsca. Przy tym priorytetem jest uwzględnienie jego wyjątkowej specyfiki.Celem konkursu nie jest szczegółowy dokument planistyczny ani projekt architektoniczny na terenach opracowania. Efekty konkursu Europan 15 mają wyznaczyć nowy kierunek myślenia nie tylko o dzielnicy Huta, ale Warszawie jako mieście produktywnym i być wykorzystane w pracach nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, które zdeterminuje politykę przestrzenną całego miasta na najbliższe lata.

ROZPOCZĘCIE I REJESTRACJA  

18.03.2019 (poniedziałek)    – Rozpoczęcie konkursu na stronie internetowej konkursu Europan, wraz z podaniem tematyki, zasad, wytycznych, krótkiego omówienia lokalizacji w ramach danej edycji konkursu, oraz składu krajowych jury i struktur.

– Uruchomienie rejestracji na stronie internetowej konkursu i udostępnienie do pobrania kompletnych broszur dla poszczególnych lokalizacji

INTERAKTYWNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH I REGULAMIN KONKURSU Wizje lokalne 

Wizje lokalne lokalizacji organizowane są przez upoważnione osoby ze szczebla lokalnego i krajowego, i ogłaszane na stronie Europan (zob. podstrony dot. lokalizacji).

Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie Europan w maksymalnym terminie 2 tygodni od wizji lokalnych.  

14.06.2019 (piątek) Ostateczny termin przesyłania pytań  
28.06.2019 (piątek)

 

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

Termin na udzielenie odpowiedzi  
28.07.2019 (niedziela) termin zgłaszania projektów drogą elektroniczną
29.07.2019 (poniedziałek) opublikowanie na stronie Europan wstępnej listy zgłoszonych projektów
2.08.2019 (piątek)

 

PROCEDURA WYBORU

termin weryfikacji zgłoszeń i opublikowanie ostatecznej listy

zgłoszonych projektów

sierpień – połowa października 2019 wybór najlepszych zgłoszeń przez jury krajowe (maks. 20%)
koniec października 2019 poddanie przez Europan najlepszych zgłoszeń analizie porównawczej Forum Miast i Jury
listopad 2019

 

WYNIKI

ostateczny wybór zgłoszeń przez jury krajowe
2 grudnia 2019 (poniedziałek) Ogłoszenie wyników na stronie Europan
listopad 2020 Forum Międzysesyjne

 

 

LAUNCH AND REGISTRATION

Monday March 18th, 2019     

 – Opening of the competition on the European website with topic, rules, briefs, short presentations of the sites proposed for the session, lists of the  national juries and structures. 

– Opening date for registration on the European website and download of the complete site folders 

INTERACTIVE INFORMATION ON THE SITES AND COMPETITION RULES

Site Visits  

Site visits are organized by the local and national officials and advertised on the European website (see the sites individual webpages).

A report is available on the European website within a maximum of 2 weeks after the site visit.

Friday June 14th, 2019  Deadline for submitting questions  
Friday June 28th, 2019 

 

SUBMISSION OF ENTRIES 

Deadline for answers  
Sunday July 28th, 2019  Deadline for the online submission of the projects 
Monday July 29th, 2019  Publication on the European website of a temporary list of submissions
Friday August 2d, 2019 

 

SELECTION 

Deadline for controlling submissions and publication of the final list of submissions
August-Mid-October 2019  Shortlisting of entries by the national juries (20% max) 
End of October 2019  European comparative analysis of the shortlisted ideas Forum of the Cities and Juries
November 2019 

 

RESULTS 

Final selection of entries by the national juries
Monday Dec. 2d, 2019  Results announcement on the European website
November 2020 

 

Inter-Sessions Forum

 

Nagrody / Prizes

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę o równowartości 12 000 euro (po opodatkowaniu) w walucie kraju, w którym mieści się lokalizacja (wg kursu walut na dzień ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do uznania decyzji jury krajowych i wypłacenia nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników.

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymują nagrodę o równowartości 6 000 euro (po opodatkowaniu) w walucie kraju, w którym mieści się lokalizacja (wg kursu walut na dzień ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do uznania decyzji jury krajowych i wypłacenia nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników.

Wyróżnienia. Wyróżnienie może zostać przyznane projektowi, który odznacza się innowacyjnością, choć nie do końca spełnia wymogi danej lokalizacji. Autorzy takich projektów nie otrzymują nagrody.

 

The authors of the Winner projects receive a reward of the equivalent of €12,000 (all taxes included) in thecurrency of the site’s country (at the exchange rate on the date of the announcement of the results). Theorganizers undertake to abide by the decisions of the national juries and to pay the reward within 90 days ofthe announcement of the results.

Runners-Up’s prizeThe authors of the Runners-up projects receive a reward of the equivalent of €6,000 (all taxes included) inthe currency of site’s country (at the exchange rate on the date of the announcement of the results). Theorganizers undertake to abide by the decisions of the national juries and to pay the reward within 90 days ofthe announcement of the results.

Special MentionsA Special Mention can be awarded to a project considered innovative although not completely adapted to thesite. The authors of such proposals do not receive a reward.