KALENDARZ

Rozpoczęcie i rejestracja

13 lutego 2017 r. Rozpoczęcie rejestracji na stronie Europan Europe

Ogłoszenie informacji o konkursie na stronie Europan – zakres tematyczny, regulamin, opisy struktur krajowych Europan, krótkie prezentacje lokalizacji zgłoszonych do tej edycji konkursu oraz lista członków jury krajowych.

Uruchomienie rejestracji na stronie Europan i udostępnienie do pobrania kompletnych broszur

Interaktywne informacje o lokalizacjach i regulaminie konkursu

Wizytacje lokalizacji organizowane są przez upoważnione osoby ze szczebla lokalnego i krajowego i ogłaszane na stronie Europan. (Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie Europan w terminie maks. dwóch tygodni od wizytacji)

Pytania dot. lokalizacji i regulaminu konkursu na stronie Europan 

19 maja 2017 r. Ostateczny termin przesyłania pytań

2 czerwca 2017 r. Termin na udzielenie odpowiedzi

Składanie zgłoszeń

30 czerwca 2017 r. Termin zgłaszania projektów drogą elektroniczną

3 lipca 2017 r. Opublikowanie na stronie Europan wstępnej listy zgłoszonych projektów

7 lipca 2017 r. Termin weryfikacji zgłoszeń i opublikowanie ostatecznej listy zgłoszonych projektów

Procedura wyboru

Lipiec – październik 2017 Wybór najlepszych zgłoszeń przez jury krajowe

Październik 2017 Poddanie przez Europan najlepszych zgłoszeń analizie porównawczej (Forum Miast i Jury)

Listopad 2017 Ostateczny wybór zgłoszeń przez jury krajowe

Wyniki

1 grudnia 2017 r. Zamieszczenie wyników na stronie Europan

Listopad 2018 Forum Międzysesyjne

E14: ULRYCHÓW

Tegoroczna edycja Europejskiego Konkursu dla Architektów i Urbanistów, odbywająca się pod hasłem „Productive city”, dotyczy dwóch głównych znaczeń słowa „productive”: wytwórczości i wydajności – jak uczynić miasto bardziej wydajnym i jak przywrócić wytwórczość do miast?

Stołeczna lokalizacja to teren dawnej fabryki domów przy ulicy Górczewskiej.

„Ten dawny przemysłowy obszar Warszawy ma teraz szansę ożyć, nie jako miejska monokultura mieszkaniowa, ale jako wielofunkcyjny kawałek miasta, gdzie można żyć, uczyć się, pracować i spędzać czas wolny. Będziemy dokładnie analizować prace konkursowe i szukać w nich inspiracji nie tylko dla Ulrychowa, ale całej Warszawy, szczególnie w kontekście stołecznej polityki mieszkaniowej – mówi Marlena Happach, Architekt Miasta.

Dziś miejsce objęte konkursem jest kojarzone przez niewielu warszawiaków, jednak projektanci mogą szukać inspiracji do myślenia o jego przyszłości  zarówno w historii miasta Ogrodu Ulrychów, gdzie wartością był dostęp do zieleni, idei prefabrykowanych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w pobliżu oraz obecnych postulatach tworzenia zrównoważonego miasta dla wszystkich.

TEMAT PRZEWODNI

Obszar konkursowy jest zlokalizowany na terenie d. fabryki domów przy ul. Górczewskiej. Teren o powierzchni 17 ha ma szansę stać się laboratorium, w którym opracowywany będzie nowy model miasta.

Celem konkursu jest wypracowanie optymalnego układu przestrzennego nowej zabudowy umożliwiającego powstanie w pełni funkcjonalnego fragmentu miasta. Zaprojektowana dzielnica powinna mieć charakter wytwórczy i zapewniać miejsce zamieszkania oraz podstawowe usługi społeczne (tj. szkoła, kościół, posterunek policji oraz inne, zgodnie z wykonaną przez uczestników konkursu analizą).

Funkcjonująca na tym terenie od lat 70-tych do lat 90-tych fabryka domów, może być potraktowana jako źródło inspiracji ideowych. Myśląc o nowym mieście nie sposób pominąć podstawowego tworzywa urbanisty jakim jest zabudowa mieszkaniowa. „Fabryka domów” reprezentuje bardzo ważny rozdział rodzimej i szerzej wschodnioeuropejskiej myśli urbanistycznej -dominującej przez ponad trzy dekady w budownictwie i wciąż silnie obecnej w naszym krajobrazie. Historia najnowsza obeszła się jednak z ideą prefabrykacji dość brutalnie – wszystkie „Fabryki domów” zaprzestały działalności w latach 90-tych.

Produkcja, czyli drugi nadrzędny aspekt projektu ma za zadanie odpowiedzieć, jaki rodzaj wytwórczości jest pożądany i uzasadniony ekonomicznie dla danej lokalizacji. Różne rodzaje wytwórczości wiążą się z różnymi wymogami przestrzennymi – jednocześnie w różny sposób ingerują w tkankę społeczną. Czy profil produkcji nowej dzielnicy powinien być uniwersalny czy też powinna ona posiadać wyraźne sprofilowanie? Decyzja w tym zakresie będzie miała bezpośredni wpływ na przyjęte rozwiązania urbanistyczne.

Productive city to: 

  • miasto wydajne zaprojektowane z myślą o optymalizacji zużycia czasu i energii na transport,
  • miasto produkujące oznaczające powrót wytwórczości jako źródła przychodów mieszkańców harmonijny zespół zabudowy zapewniający przestrzeń dla mieszkańców oraz wszystkie niezbędne usługi publiczne,
  • miasto pozamieszkaniowych form działalności,
  • and productive again określenie możliwych modeli aktywizacji terenów poprzemysłowych

NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę o równowartości 12 000 euro (po opodatkowaniu) w walucie kraju, w którym mieści się lokalizacja (wg kursu walut na dzień ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do uznania decyzji jury krajowych i wypłacenia nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników.

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymują nagrodę o równowartości 6 000 euro (po opodatkowaniu) w walucie kraju, w którym mieści się lokalizacja (wg kursu walut na dzień ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do uznania decyzji jury krajowych i wypłacenia nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników.

Wyróżnienie może zostać przyznane projektowi, który odznacza się innowacyjnością, choć nie do końca spełnia wymogi danej lokalizacji. Autorzy takich projektów nie otrzymują nagrody.

ODNOŚNIKI

Zdjęcia terenu objętego konkursem
https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/8RxkCMflGBAm5b9)

Zdjęcia terenów sąsiadujących z terenem objętym konkursem
https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/KzUlrjiyKc7yPVy)

Przelot dronem nad terenem objętym konkursem (film)
https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/ZS6hYGCLa9qvf2V)

GALERIA

REGULAMIN

Regulamin_wersja polska
(plik: e14_rules_pl, rozmiar pliku: 308.44 KB) .    

DO POBRANIA

Site brief PL pl-siteBrief

Site photos PL photos PL